Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Erasmus+

Erasmus+

Informacje o projekcie

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Erasmus Plus na lata 2014-2020,

nasza szkoła, tj. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU w latach 2020-2023

ma możliwość realizacji projektu Mobilności kadry edukacji szkolnej (KA101):  

pt.Europejski Jednorożec (EU-nicorn);

Nr projektu: 2020-1-PL01-KA101-079214.


 

Kluczowym założeniem Europejskiego Planu Rozwoju naszej szkoły oraz projektu jest stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej, co w przyszłości przełoży się na:

1. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnych inicjatywach edukacyjnych (w tym w wymianach młodzieży, projektach eTwinning)

2. Organizację, dodatkowych zajęć i kółek zainteresowań

3. Zapewnienie uczniom możliwości poznawania różnych kultur, tak aby mogli bez kompleksów planować swoją karierę edukacyjną, naukową i zawodową

4. Podniesienie prestiżu szkół w związku z prowadzeniem zajęć i projektów realizowanych we współpracy z partnerskimi placówkami z innych krajów, dających uczniom podstawę do ambitnego planowania swojej przyszłości.

5. Aktywny udział młodzieży w rozwoju regionu i tym samym udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Aby zrealizować ww. potrzeby chcielibyśmy w ramach niniejszego projektu EU-NICORN odbyć kursy, które zostały wybrane jako najpilniejsze do zrealizowania na podstawie indywidualnych zgłoszeń uczestników projektu i z uwzględnieniem aktualnych priorytetów:

kursy językowe na poziomie zaawansowanym z elementem kulturowymi. Celem tych kursów jest umożliwienie nie tylko kontaktu z żywym językiem i wzmocnienia warsztatu językowego jako takiego, ale także przygotowanie tych osób do objęcia mentoringiem ewentualnych uczestników wymian - grup młodzieży z różnych stron świata, kultur i zadbanie o ich poprawny proces uczenia się w trakcie wymian, przygotowanie się do obcowania z innymi kulturami.

W II części projektu osoby te odbyłyby kursy metodyczne zw.z uatrakcyjnianiem zajęć nt. How to use games, team work, peer learning and project method in education.

- zróżnicowane kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli oraz personelu administracyjnego. W II części projektu uczestnicy tych kursów odbyliby szkolenia językowe ukierunkowane na pełnione obowiązki i role w szkole np. administracyjne oraz wynikające z ich indywidualnej potrzeby. 4 osoby np. odbędą kursy z zakresu outdoorowych metod nauczania i uatrakcyjniania zajęć, co umożliwiłoby im aktywne uczestnictwo w planowanych projektach i aktywnościach zw.m.in. z gamifikacją, zawodami sportowymi.

Mobilności pracowników szkoły odbędą się na Maltę oraz do Włoch.

Projekt ma na celu:

- podniesienie jakości pracy szkoły

- poszerzenie oferty edukacyjnej w kształceniu języków obcych umożliwiającej uczniom, które zwiększą ich szanse w dalszej edukacji

- wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie najpotrzebniejszych kompetencji nauczyciela;

- zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przez nauczycieli oraz wykorzystanie ich w realizacji planowanych innowacji pedagogicznych

- podniesienie komptencji społecznych o zw. z aktywnym obywatelstwem.

Dzięki udziałowi w projekcie:

nauczyciele ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU przede wszystkim podniosą swoje kompetencje językowe, poznają nowe narzędzia i metody pracy, będą mieli możliwość spotkania się i wymienienia doświadczeniami z pedagogami z innych krajów.

szkoła poszerzy swoją ofertę edukacyjną i stanie się bardziej konkurencyjna, rozwinie się w zakresie współpracy międzynarodowej, realnie wdroży projekty eTw oraz skorzysta z możliwości, jakie daje program Erasmus+ uczniom i nawiąże współpracę ze społęcznością lokalną.