Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lojednorozec.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Piotrak, e-mail: lojednorozec@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 751 84 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia:

- wejście główne zaprojektowane od ulicy Odrodzenia.

Wejście schodami, drzwi wejściowe nieautomatyczne. Przy schodach do budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami, czynna w godzinach pracy szkoły.

- wejście od strony parkingu i Hali Widowiskowo- Sportowej.

Wejście znajduje się na poziomie parkingu, drzwi wejściowe prowadzą na schody do poziomu 0.

- wejście do budynku poprzez pomieszczenia kuchenne, do którego prowadzą schody z poziomu 0 na poziom -1.

Osobami udzielającymi informacji przy wejściu są pracownicy obsługi. 

W szkole, na każdym poziomie znajdują się wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, tj. rzuty poszczególnych kondygnacji.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajdują się 4 kondygnacje. Dostępność na każdą z nich zapewniona jest za pomocą schodów oraz windy, która jest na bieżąco konserwowana i posiada wszelkie wymagane atesty. Korytarze na poszczególnych kondygnacjach są odpowiednio szerokie i wolne od barier poziomych i pionowych.

Drzwi znajdujące się w budynku szkoły przystosowane są dla osób niepełnosprawnych i posiadają czytelne tabliczki z numerami sal oraz nazwami poszczególnych pomieszczeń.

Na 2 piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, informacjami głosowymi oraz pętlami indukcyjnymi.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada ogólnodostępny parking, na którym wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół szkoły wyłożony jest kostką brukową i nie zawiera różnic architektonicznych uniemożliwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły (poza pomieszczeniami kuchennymi, stołówką oraz zapleczem technicznym) dopuszcza się wstęp osoby korzystającej z psa asystującego. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.