Harmonogram

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Placówek Oświatowych Jednorożcu

na rok szkolny 2022/2023

(Opracowane na podstawie ZARZĄDZENIA NR 3 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023)

Lp.

Terminy

Rodzaj czynności

1. 

Od 16.05.2022r. do 20.06.2022r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

2. 

Od 16.05.2022r. do 25.07.2022r.

Wydawanie przez szkolę skierowań na badania lekarskie

(Dotyczy wyłącznie kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia)

3. 

Od 24.06.2022r. do 13.07.2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

4. 

Do 19.07.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5. 

20.07.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną:

 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6. 

Od 21.07.2022r. do 27.07.2022r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe −

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

7. 

28.07.2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną:

 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych