Harmonogram

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Placówek Oświatowych Jednorożcu

na rok szkolny 2024/2025

 

(Opracowane na podstawie ZARZĄDZENIA NR 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025)

 

Terminy

Rodzaj czynności

Od 15.05.2024r. do 29.05.2024r. - 

- do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

wraz z dokumentami

Od 15.05.2024r. do 22.07.2024r.

Wydawanie przez szkolę skierowań na badania lekarskie

(Dotyczy wyłącznie kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia)

Od 03.07.2024r. do 10.07.2024r. - 

- do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Do 10.07.2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.07.2024r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną:

 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 19.07.2024r. do 24.07.2024r. - 

- do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej

kształcenie zawodowe −także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

25.07.2024r. - do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną:

 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych