Harmonogram

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Placówek Oświatowych Jednorożcu

na rok szkolny 2023/2024

 

(Opracowane na podstawie ZARZĄDZENIA NR 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024)

 

Terminy

Rodzaj czynności

Od 15.05.2023r. do 19.06.2023r. - 

- do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

wraz z dokumentami

Od 15.05.2023r. do 24.07.2023r.

Wydawanie przez szkolę skierowań na badania lekarskie

(Dotyczy wyłącznie kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia)

Od 23.06.2023r. do 12.07.2023r. - 

- do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Do 12.07.2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21.07.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną:

 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 21.07.2023r. do 26.07.2023r. - 

- do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej

kształcenie zawodowe −także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

27.07.2023r. - do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną:

 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych