Informacje o egzaminie

EGZAMIN ZAWODOWY 2024

Formuła 2019

 

Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

UWAGA!

Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do EGZAMINU CZELADNICZEGO prowadzonego przez komisje izb rzemieślniczych. Rodzaj obowiązkowego egzaminu dla ucznia młodocianego pracownika ustala dyrektor szkoły na podstawie umowy przedkładanej przez ucznia przy przyjęciu do szkoły (lub załącznika do tej umowy).

EGZAMIN ZAWODOWY składa się:

a)       z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,

b)      z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego udostępnia szkole, placówce lub centrum, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Jednorożcu przystąpią  do egzaminu zawodowego, zarówno w części pisemnej jak i praktycznej, w innych szkołach. Informacja o dokładnym miejscu zdawania egzaminu będzie podana w późniejszym terminie, po konsultacjach z OKE.

 

Informacja o zadaniach egzaminacyjnych, arkuszach i materiałach egzaminacyjnych dla zdających egzamin zawodowy

1. Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi dostęp do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektroniczne. Kartę identyfikacyjną stanowi kartka papieru formatu co najmniej A5, na której są zamieszczone (wydrukowane) dane zdającego oraz login i hasło. Karta identyfikacyjna może służyć do wykonywania pomocniczych obliczeń lub zapisywania rozwiązań zadań przez zdających.

2. Po zalogowaniu się zdającego do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego zdającemu jest udostępniany test składający się z 40 zadań egzaminacyjnych zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.

 3. Zadania egzaminacyjne są wybierane dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z bazy zadań egzaminacyjnych prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, według algorytmu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

4. Zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości.

5. Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

 - KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego. Pakiety egzaminacyjne i materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego są dostarczone do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu.

Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłaszanym nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej wraz z rozwiązaniami i części praktycznej egzaminu zawodowego są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzaminyzawodowe/egzamin-zawodowy-formula-2019).

 

Harmonogram egzaminu zawodowego

 

Szczegółowy harmonogram oraz miejsce zdawania przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Jednorożcu egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2023/2024 zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Opłata za egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy jest odpłatny dla:

  1. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu), którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców nienależących do Cechu Rzemiosł Różnych.

 

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna – 250,25 zł,
  • część pisemna – 83,42 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna – 166,83 zł (2/3 opłaty)

 

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wpisać:

  • imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu oraz oznaczenie kwalifikacji.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu. Odpowiednio wcześniej do dyrektora szkoły.

Wszelkie informacje dotyczące EGZAMINU ZAWODOWEGO - Formuła 2019 dostępne są na stronie internetowej cke.gov.pl w zakładce Egzaminy zawodowe. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami.