Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Informacje o egzaminie

Egzamin zawodowy – najważniejsze informacje 

Egzaminy z części praktycznej są przeprowadzane według szczegółowych harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Formuła 2017 

W Formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 147 000 osób przystępujących do egzaminu w 223 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 161 000 osób w 225 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik handlowiec
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik logistyk
 • Technik budownictwa
 • Rolnik
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik mechanik
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Warunki zdania egzaminu

Aby zdać egzamin zawodowy, z obu części należy uzyskać określoną liczbę punktów, w tym:  

 • z części pisemnej min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części praktycznej min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2012 i w Formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w Formule 2012 i w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi 8 września 2021 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (Formuła 2019), nie są publikowane.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE 25 czerwca 2021 roku od godz. 14:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w sesji letniej 2021 r. – podobnie jak w sesji zimowej 2021 r. – w zaostrzonym reżimie sanitarnym

Grafika z tekstem: