Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim

Informacje o projekcie

„Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim”

Nr RPMA.10.01.01-14-b595/18

1. Cele projektu:

Projekt jest realizowany od dnia 01.08.2019 roku do 28.02.2022 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z województwa mazowieckiego z 4 szkół z Powiatu Przasnyskiego poprzez:

1. realizację działań zmierzających do wykształcenia u min. 90% z 496 uczniów (w tym 303 kobiety i 193 mężczyzn), w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji kluczowych i umiejętności    uniwersalnych.

   Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych m.in. na rynku pracy uczniów z 4 szkół z Powiatu Przasnyskiego tj.:

   a)  LO w ZSP im. Reymonta w Chorzelach (62 osoby, w tym 32 kobiety i 30 mężczyzn);

   b)  LO w Jednorożcu (55 osób, w tym 33 kobiety i 22 mężczyzn);

   c)   LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (263 osoby, w tym 172 kobiety i 91 mężczyzn);

   d)  LO w ZSP im. mjra. H. Sucharskiego w Przasnyszu (116 osób, w tym 66 kobiet i 50 mężczyzn).

2. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 80 nauczycieli (w tym 49 kobiet i 31 mężczyzn).

 3.   Planowane efekty:

  1. Uczniowie objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych (496 uczniów).
  2. Szkoły, w których pracownie przedmiotowe są doposażone w programie (2 szkoły).
  3. Nauczyciele, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu (80 nauczycieli).

 4.   Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 114 630,20 PLN (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych dwadzieścia groszy).

5.   Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 058 680, 20 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 20/100), tj.:

  • płatność za środków europejskich w kwocie: 891 704,16 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery złote 16/100)
  • dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie: 166 976,04 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 04/100).