Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu

Logo szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHĘTNIKA

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zpojednorozec.pl/sp.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • opisy alternatywne grafik i zdjęć przedstawiających informacje nie zawsze mogą być właściwie opisane, jednak na bieżąco pracujemy nad problemem.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

  • pliki wytworzone przez Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;

  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Piotrak, e-mail: spjednorozec@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297518390. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Odrodzenia. Wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie, bezkolizyjnie. Przy wejściu znajduje się podjazd oraz winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia do szkoły dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Od strony boiska Orlik znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. 
Osobami udzielającymi informacji przy wejściu są pracownicy obsługi. 
Przy wejściu do szkoły i korytarzach jest  monitoring. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. Na każdym piętrze jest dostęp do windy. Budynek posiada  na parterze toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nad wejściami budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się przy głównym wejściu do budynku szkoły (patio). 

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr. 209, poz 1243) informujemy, że dla osób słabo słyszących lub niesłyszących dostępne są następujące alternatywne formy komunikacji:

● kontakt bezpośredni przez osobę przybraną - tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy);

● kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  spjednorozec@wp.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

 

Na terenie szkoły znajduje się parking, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  • brak instalacji urządzeń  lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;       

  • na stronie internetowej szkoły brak informacji o zakresie jej działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym.

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:  

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, słabosłyszących,  

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.