Informacja o rekrutacji

Informacja dotycząca rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jednorożec w roku szkolnym 2022/2023

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Kryteria określone w ustawie mają jednakową wartość.

 Kryteria ustawowe w I etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola              i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów:

Lp.

 

Kryterium

 

Dokumenty potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Jest to rodzina, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci (łącznie z kandydatem).

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria dla II etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów, rodzica zastępczego) pracujących, z udokumentowanym zatrudnieniem lub prowadzących działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne.

Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

 

8

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców):

  • zaświadczenie z zakładu pracy,
  • oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego itp.

2.

Kandydat w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

4

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

3.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów, rodzica zastępczego) kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 5 godzin dziennie.

 

1pkt za każdą godzinę poza podstawą programową

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

 

4.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej  nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 

3

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego).

5.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu.

 

1

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego).

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci przyjętych w poprzednich latach

Od 25 stycznia 2022 r.

do 1 lutego 2022 r.

-

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 lutego 2022 r.

do 21 lutego 2022 r.

od 29 marca 2022 r.

do 8 kwietnia 2022r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego 2022 r.

do 23 lutego 2022 r.

od 12 kwietnia 2022 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 24 marca 2022 r.

13 kwietnia 2022 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 marca 2022 r.

 

Do 20 kwietnia 2022r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 marca 2022 r.

21 kwietnia 2022 r.