Zarządzenie Dyrektora ZPO w Jednorożcu z dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora ZPO w Jednorożcu

z dnia 24.03.2020r.

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie §1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493) postanawiam, co następuje:

§1.

            1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika Jednorożcu oraz Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu realizuje zadania statutowe m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

            2. Zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach powinien służyć realizacji pozostałych jeszcze treści z podstawy programowej.

            3. Kształcenie na odległość  będzie realizowane  z wykorzystaniem:

                  1) W klasach I-III oraz oddziałach w przedszkolu  nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach a także o sposobach i formach ich realizacji. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

                     a) pocztę elektroniczną;

                     b) media społecznościowe, komunikatory;

                     c)  programy telewizji publicznej;

                     d) podręczniki, ćwiczenia, które uczeń posiada;

                     e)  kontakt telefoniczny z nauczycielem.

                     f) ) inny sposób wskazany przez nauczyciela

 

                     2) W klasach IV-VIII nauczanie będzie realizowane z wykorzystaniem  programu Microsoft Teams. W przypadku braku możliwości działania w ramach nauczanie zdalne może być prowadzone w oparciu m.in. o:

                        a) pocztę elektroniczną;

                        b) media społecznościowe, komunikatory

                        c) kontakt telefoniczny

                        d) inny sposób wskazany przez nauczyciela

            4. Zajęcia edukacyjne, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, higienę pracy umysłowej oraz dostępność urządzeń zapewniających komunikację elektroniczną, powinny być realizowane w ramach przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Nie rekomenduje się prowadzenia zajęć tylko i wyłącznie w formie lekcji on-line w czasie rzeczywistym.

5. W ramach działań, o których mowa wyżej, dopuszcza się realizację wybranych zajęć edukacyjnych poza godzinowym harmonogramem tygodniowego planu zajęć edukacyjnych. Możliwa jest też realizacja wybranych zajęć w innych dniach lub godzinach niż określono to w tygodniowym planie zajęć z zachowaniem ogólnej liczby zajęć edukacyjnych przewidzianych do realizacji w tym planie.

            6. Realizacja i ocenianie zajęć wychowania fizycznego powinny koncentrować się wokół zagadnień bezpieczeństwa w aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i edukacji prozdrowotnej.

            7. O ile to możliwe, czas poświęcony na realizację zadań edukacyjnych z użyciem monitorów ekranowych (komputer, telewizor, telefon) nie powinien przekraczać 30 minut w ramach pojedynczej jednostki lekcyjnej.

            8. Monitorowanie postępów uczniów oraz ocenianie ich wiedzy i umiejętności odbywa się wg zasad określonych w statucie szkoły. Stosownie do możliwości uczniów, wynikających zwłaszcza z dostępu do odpowiednich narzędzi informatycznych można stosować metody weryfikacji on-line (quizy itp.)

            9. Informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce, a także o uzyskanych ocenach może odbywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną  lub innymi urządzeniami zapewniającymi komunikację elektroniczną. Stosowne informacje przekazują nauczyciele realizujący dane zajęcia edukacyjne.

            11. Sprawdzian wiadomości i umiejętności  przeprowadza się  wykorzystując środki komunikacji elektronicznej (on-line) w czasie rzeczywistym.

            12. Ustala się następujące sposoby dokumentowania realizacji zajęć:

                        1) uczniowie – temat lekcji, data w zeszycie przedmiotowym;

                        2) zadania, wypracowania, inne prace – wykonane przez uczniów;

                        3) nauczyciele – temat lekcji, klasa, data – zapis w postaci pliku gotowego

                          do przesłania drogą elektroniczną, potwierdzenia z konta e-mail na adres:

                          szkola@zpojednorozec.pl

            13. Zakres materiałów niezbędnych do realizacji zajęć obejmuje:

                        1) szkolny zestaw podręczników;

                        2) wykaz materiałów opisany w §2 ust. 1 ust. a-d powołanego na wstępie  

                          rozporządzenia.

             14. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog zapewniają uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji   w formie, terminie i sposobie ustalonym indywidualnie.

              15. Nauczyciele i wychowawcy, pedagog zobowiązani są do otoczenia opieką i wsparciem uczniów oraz ich rodziców poprzez utrzymywanie kontaktu  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

§3.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.

 pobierz treść

                                                                                                 Dyrektor

                                                                     Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu

                                                                                           Edward Orłowski