Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora ZPO w Jednorożcu

Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Jednorożcu w czasie epidemii COVID-19

na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, 567 z późn.zm), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2019 poz.1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 2197 i 2248 oraz 2020r. poz. 374) ,wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustalam dla potrzeb placówki zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 zawarte są w:

- Procedurze BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID -19 dla pracowników przychodzących do pracy.

- Procedurze organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19

- Procedurze wydawania posiłków

- Procedurze dezynfekcji sal i łazienek

- Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci

- Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektor Zespołu jest zobowiązany do wdrożenia i nadzoru nad stosowaniem procedury.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola , rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wicedyrektorowi  Zespołu.